يكي از اهداف اصلي نگارش پايان‌نامه/رساله، آشنا نمودن دانشجو‌ با روش انجام تحقيق، نحوه نگارش و تنظيم يك مبحث علمي است. اين دستورالعمل به منظور بهبود كيفيت و يكسان‌سازي تهيه و تدوين پايان‌نامه‌ها در مقاطع كارشناسي‌ارشد، دكتري حرفه‌اي و دكتري تخصصي مي‌باشد. هر پايان نامه/رساله را مي‌توان به سه بخش زير تقسيم‌بندي نمود. كه بايد بر اساس ترتيب زير تنظيم شوند:


الف- صفحه‌ي ابتداي پايان‌‌نامه/ رساله


ب- صفحه‌ي متن پايان‌نامه/ رساله


ج- صفحه‌ي انتهاي متن پايان‌نامه/ رساله


 الف) صفحه‌ي ابتداي پايان‌نامه/ رساله


1- عنوان فارسي (نمونه 1)(طرح روی جلد )


2- صفحه‌ بسم‌ الله الرحمن الرحيم


3- صفحه تصويب نامه توسط هيأت داوران


4- فرم تعهدنامه‌ي دانشجو و حق چاپ و تكثير و مالكيت نتايج (Copyright and Ownership)


5- فرم تعهد اصالت پایان نامه


6- تقديم(اختياري)


7- سپاسگزاري(اختياري)


8- فهرست مطالب شامل: عناوين اصلي و فرعي فصل‌ها، عنوان كتاب‌نامه(فهرست مأخذ) و عناوين پيوست‌ها (كلمه فهرست‌در وسط و بالاي كليه صفحات مربوط تايپ شود)


9- فهرست جدول‌ها


10-فهرست نمودارها

 

11- فهرست شكل‌ها


12- فهرست نقشه‌ها (در صورت استفاده)


نكته: تمام صفحات فوق بايستي بر اساس حروف فارسي يا ابجد شماره‌گذاري شوند.


13- صفحه چكيده پايان‌نامه (شماره گذاري اعداد از 1)


نكته:


چكيده پايان‌نامه بايد در برگيرنده تمام فصل‌هاي پايان‌نامه(مقدمه، هدف، روش‌كار، نتايج و بحث) باشد. چكيده حداكثر در 250كلمه در يك پاراگراف و يك صفحه تنظيم شود. آوردن 3  تا 7 واژگان كليدي در انتهاي چكيده الزامي است.ب) صفحه‌ي متن پايان‌نامه


متن هر پايان‌نامه شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش و زيربخش مي‌باشد.


فصل اول: کلیات پژوهش


1-1. مقدمه


1-2. بيان مسأله (شامل تشريح ابعاد، معرفي دقيق آن، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغييرهاي مربوطه همراه با مستندات علمی و پژوهشی )


1-3. اهميت و ضرورت تحقيق


1-4. اهداف تحقيق:  الف) اهداف كلي    ب) اهداف جزئي يا فرعي تحقيق


1-5. سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق


1-6. تعريف واژه‌ها، مفاهيم و متغيرها: الف) تعريف نظري  ب) تعريف عملياتي


پژوهش منبع : پژوهش |بخشهای مختلف پایان نامه
برچسب ها : پايان‌نامه ,فهرست ,رساله ,صفحه‌ي ,نامه ,تحقيق ,پايان‌نامه رساله ,شامل چندين ,چكيده پايان‌نامه ,پایان نامه ,صفحه‌ي ابتداي